Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


BUDŻET SZKOŁY: 3 818 831,00 zł
(w tym budżet szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego,
stołówki i świetlicy).

Plan Finansowy dochodów i wydatków na rok 2011, 
kwota ta jest przeznaczona na: 

     - wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 
     - bieżące opłaty za media, 
     - bieżące remonty,
     - zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
     - dokształcanie nauczycieli,
     - zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, 
     - zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
     - zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej
odpowiada: Halina Wawrzyniak-Licha            data: 19-05-2011

wytworzył: Agnieszka Kępa                          data: 19-05-2011

wprowadził: administrator                            data: 20-05-2011Rejestr zmian strony